April 29, 2011

Epistle of James, sermon #6 (poor sound quality, sorry)

Whiteboard